Elektronska obvestila

Prijavite se na elektronska obvestila in bodite obveščeni o novostih.

Kje nas najdete

Plesni Klub Idrija
Trg sv. Ahacija 4
5280 Idrija
p.p. 62

e-mail: plesni.klub.idrija@gmail.com

tel: 070 161 597 predsednica Renata D.
      040 766 552 (Manica E.)
      040 662 123 (Janja K.)
      041 563 973 (Ana T.)
      051 855 583 (Lara D. K.)
      
  
    
    

Plesni Klub Idrija » Dokumenti » Statut

Statut

Na osnovi Zakona o društvih (Ur. l. RS 64/11-UPB2) in na podlagi 16. člena statuta Plesnega kluba Idrija z dne 25.03.2015 je Občni zbor na svoji seji dne 21.04.2016 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Plesnega kluba Idrija, ki se v prečiščenem besedilu glasijo:


S T A T U T
PLESNI KLUB IDRIJA


I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Plesni klub Idrija (v nadaljevanju PKI) je samostojna, prostovoljna in nepridobitna kulturno-športna organizacija, ki povezuje ljubiteljske plesalce in ljubitelje družabnega plesa.

2. člen
Ime kluba je Plesni klub Idrija, v nadaljnjem besedilu PKI. Sedež kluba je v Idriji. PKI deluje na območju občine Idrija.

3. člen
PKI ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, premera 30 mm. V obodu je napis Plesni klub Idrija, na sredini je simbol - plesna figura, pod njim napis IDRIJA. Na pečatu je izpisano ime PKI in kraja, kjer je sedež PKI.

4. člen 
PKI je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik PKI. V odsotnosti predsednika lahko PKI v skladu s pooblastili v pravnih razmerjih s tretjimi osebami zastopa poslovni sekretar.

5. člen
PKI usklajuje svoj program dela s cilji PLESNE ZVEZE SLOVENIJE. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami in institucijami. Tudi v zamejstvu in tujini.

6. člen
PKI deluje javno, za kar je odgovoren predsednik PKI, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom PKI. Javnost dela PKI zagotavlja:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov PKI,
- preko javnih medijev.
Širšo javnost PKI obvešča o svojem delu tako, da so seje organov PKI javne, da organizira sodelovanje na javnih prireditvah, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predsednike zainteresiranih ustanov, organizacij in predstavnike javnih medijev.

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen
Osnovni namen PKI je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem ljubiteljske plesne dejavnosti vseh generacij, predšolskih otrok, šolskih otrok, mladine, odraslih in starejših oseb.

8. člen
Osnovni namen iz 7. člena PKI uresničuje z:
- zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljskih plesnih skupin in posameznikov,
- usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih plesnih skupin in posameznikov,
- zastopanjem interesov Plesnega kluba v javnosti,
- vključevanjem v Plesno zvezo Slovenije,
- obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
- povezovanjem s sorodnimi organizacijami, ustanovami, skupinami s področja plesne dejavnosti,
- organiziranjem plesnih prireditev,
- izdajanjem publikacij,
- izvajanjem izobraževalnih programov,
- nudenjem strokovne pomoči in informacij,
- spodbujanjem novih oblik plesne dejavnosti,
- sodelovanjem s plesnimi klubi in društvi Slovencev v zamejstvu,
- sodelovanjem s sorodnimi klubi doma in v tujini,
- podeljevanjem priznanj za dosežke na področju plesne dejavnosti,
- opravljanjem storitev na področju izobraževanja.

9. člen
Pridobitne dejavnosti
PKI lahko opravlja pridobitne dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) kot sledi:
- P 85.510: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa inrekreacije (učenje plesa in drugih oblik gibanja ob glasbi)
- P 85.520: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture inumetnosti (predavanje s področja plesa, glasbe)
- R 93.120: Dejavnost športnih klubov
- S 94.999: Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

10. člen
PKI je kulturno-športno društvo, katerega najvišji organ sprejme statut PKI in se zaveže, da se bo ravnalo po njem.

III. ČLANSTVO V PKI

11. člen
Članstvo

Član PKI postane vsakdo, ki se vpiše v enega od razpisanih tečajev in podpiše pristopno izjavo. Član PKI lahko postane tudi druga oseba, ki podpiše pristopno izjavo. V primeru, da se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta starosti do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Pod enakimi pogoji lahko postane član PKI tudi tuji državljan.

12. člen
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom iz društva,
- z izbrisom iz članstva kluba,
- z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča in odločitve občnega zbora PKI.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov in članic PKI so:
- po dopolnjenem petnajstem letu starosti volijo in so lahko izvoljeni v organe PKI, ne morejo pa opravljati vodilnih funkcij, če niso dopolnili 18 let starosti,
- sooblikujejo program PKI,
- sodelujejo pri uresničevanju programa PKI.

14. člen
Dolžnosti članov in članic PKI so:
- delujejo v skladu s statutom PKI,
- s svojim delovanjem varujejo ugled in dobro ime PKI,
- v svojih dejavnostih upoštevajo poslanstvo, cilje in naloge PKI,
- s svojimi dejavnostmi aktivno prispevajo k uresničevanju ciljev in programa PKI,
- spoštujejo in izvajajo sklepe organov delovanja PKI.

15. člen
Temeljna oblika organiziranosti v PKI je ljubiteljski plesni klub.

III. ORGANI PKI

16. člen
Organi PKI so:
- občni zbor
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče,
- predsednik

Mandat organov PKI traja pet let. Člani organov so lahko v iste organe ponovno izvoljeni.

Nosilcu funkcije v kolektivnem organu (upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče), ki je izvoljen med trajanjem mandata organov PKI, mandat poteče s prenehanjem mandata organa. V primeru prenehanja funkcije nosilcu funkcije individualnega organa (predsednik) upravni odbor imenuje vršilca dolžnosti, ki to funkcijo opravlja do prvega občnega zbora PKI, vendar najdlje za dobo enega leta. Po izvolitvi se mandat individualnemu organu šteje odzačetka.

17. člen
Najvišji organ PKI je občni zbor. Občni zbor sestavljajo vsi člani PKI.

18. člen
Pristojnosti občnega zbora PKI:
- sprejema statut, pravilnike in druge splošne akte,
- sprejema programske usmeritve in poročila organov skupščine in stalnih oblik dela PKI,
- voli, imenuje in razrešuje organe kluba,
- voli, imenuje in razrešuje predsednika PKI,
- sprejema sklep o ustanovitvi stalnih oblik delovanja PKI,
- na podlagi stalnih oblik delovanja imenuje in razrešuje njihove predsednike,
- dokončno odloča o sprejemu in izključitvi iz članstva PKI,
- odloča o prenehanju delovanja PKI,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, ki so v lasti PKI,
- odloča o dnevnem redu zasedanja občnega zbora,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in pravili.

19. člen
Redna seja občnega zbora PKI

Redna seja občnega zbora PKI se skliče vsako leto. Skupščina PKI razrešuje in voli organe kluba. Upravni odbor PKI skliče sejo skupščine PKI, ki sprejme program za prihodnje obdobje ter zaključni račun za preteklo obdobje. Vabilo in gradivo morajo člani skupščine PKI prejeti 5 dni pred sejo skupščine oz. 6 dni pred sejami drugih organov. Seje skupščine PKI ter vseh organov in stalnih oblik delovanja se sklicuje v pisni obliki.

Izredna seja občnega zbora PKI
Upravni odbor občnega zbora PKI lahko skliče izredno sejo občnega zbora na lastno pobudo organov občnega zbora ali ene tretjine članov občnega zbora PKI in obravnava le problematiko, zaradi katere je bila seja sklicana. Za sklepčnost in veljavnost sklepov veljajo pravila rednega sklica.

20. člen
Sejo občnega zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog predsednika PKI izvolijo prisotni člani občnega zbora. Delovno predsedstvo vodi sejo občnega zbora PKI napodlagi poslovnika, ki ga delovno predsedstvo da v razpravo in sprejem takoj po izvolitvi.

Občni zbor PKI je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj 10 članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek seje odloži za 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov PKI. Sklepi občnega zbora so veljavni, ko so sprejeti z večino glasov (več kot polovica) prisotnih članov. Kadar občni zbor sklepa o sprejemu, spremembah ali dopolnitvah statuta PKI, morata sodelovati in za sklep glasovati dve tretjini prisotnih predstavnikov članov občnega zbora, da sklep velja. Glasovanje na seji občnega zbora je javno, če ta ne odloči drugače. O načinu glasovanja ob volitvah občni zbor odloča posebej. Kadar občni zbor ni sklepčen, lahko predstavniki o gradivu razpravljajo, ne morejo pa onjem sklepati.

V. STALNE OBLIKE DELOVANJA PKI

21. člen
Občni zbor PKI lahko ustanovi stalne oblike delovanja (odbore, skupine, komisije), preko katerih člani PKI uresničujejo skupne interese in usklajujejo delovanje na posameznih specifičnih področjih. Stalne oblike delovanja niso pravne osebe in delujejo v skladu s statutom PKI.

22. člen
Stalne oblike delovanja PKI lahko sprejmejo poslovnik svojega delovanja. Poslovniki ne smejo biti v nasprotju s statutom PKI.

Upravni odbor PKI

23. člen
Upravni odbor je izvršilni organ PKI, ki med sejama občnega zbora opravlja naloge za uresničitev programa kluba. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru PKI. Sklicuje in vodi ga predsednik PKI. Upravni odbor sestavljajo:
- šest članov PKI, od tega dva predstavnika staršev
- predsednik, ki je hkrati zakoniti zastopnik kluba

Mandat članov upravnega odbora traja pet let z možnostjo ponovitve.

24. člen
Naloge upravnega odbora:
- opravlja naloge skupnega pomena za delovanje PKI,
- sprejema letni program dela in poročilo o delu PKI,
- sklepa pogodbe za izvedbo programa in finančnega načrta ter drugih nalog zorganizacijami, ustanovami, skladi in institucijami s področja plesne dejavnosti,
- imenuje člane stalnih oblik dela PKI,
- imenuje predsednika in člane odborov in komisij ter drugih delovnih teles upravnega odbora, če so potrebna za nemoteno izvedbo programa,
- sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora,
- upravlja premoženje in sklade,
- imenuje stalna in občasna delovna telesa,
- določa delegate v višje oblike povezovanja PKI,
- določa sistematizacijo delovnih mest,
- oblikuje predloge za priznanja in nagrade.
Upravni odbor razpiše za vse organe PKI evidentiranje kandidatov 60 dni pred iztekom svojega mandata. Upravni odbor vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. Upravni odbor oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem občnemu zboru PKI.

25. člen
Upravni odbor zaseda po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sejo skliče predsednik kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Sklepe sprejme z večino glasov navzočih članov. Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja upravnega odbora ali pridobi telefonsko soglasje za posamezni sklep. Za sklep in soglasje veljajo ista načela kot za redno sejo.

26. člen
Upravni odbor razpiše za vse organe PKI evidentiranje kandidatov 60 dni pred iztekom svojega mandata. Upravni odbor vodi postopek evidentiranja in kandidiranja in opravlja strokovno delo v zvezi s pripravo kandidatnih list, lahko pa imenuje kandidacijsko komisijo, ki opravi naštete naloge. Upravni odbor oblikuje kandidatne liste in jih posreduje v sprejem občnemu zboru PKI.

Predsednik PKI

27. člen
Predsednik PKI je zakoniti zastopnik PKI in opravlja zlasti naslednje naloge:
- predseduje občnemu zboru in upravnemu odboru PKI,
- predstavlja PKI v javnosti,
- sklicuje občni zbor PKI,
- sklicuje in vodi upravni odbor,
- je odgovoren za uresničevanje sprejetega programa PKI,
- opravlja druge naloge na osnovi pooblastil občnega zbora in organov ter statuta PKI,
- za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, ki ga voli in razrešuje vsakih pet let,
- koordinira delovanje organov PKI in skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami in institucijami.

Poslovni sekretar

28. člen

Poslovni sekretar
- usklajuje in povezuje delo organov PKI,
- skrbi za povezovanje z drugimi organizacijami, ustanovami, skladi in institucijami,
- je odredbodajalec in izvrševalec za finančno materialne posle PKI po pooblastilu predsednika PKI,
- pripravlja predlog letnega programa dela in finančnega načrta ter predloga vsebinskega in poslovno finančnega letnega poročila PKI,
- opravlja druge naloge in izvršuje pooblastila, sprejeta s sklepi organov PKI in določena v statutu PKI,
- koordinira strokovno službo PKI,
- opravlja organizacijske, tehnično administrativne in druge naloge, potrebne za nemoteno delovanje PKI,
- opravlja druge naloge po pooblastilu občnega zbora, upravnega odbora in predsednika PKI.

Poslovni sekretar je za svoje delo odgovoren UO PKI, ki z njim sklene pogodbo.

Nadzorni odbor

29. člen
Nadzorni odbor PKI je njegov kontrolni organ. Nadzorni odbor spremlja izvajanje programa, delo organov PKI ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča občnemu zboru. Nadzorni odbor izvoli občni zbor PKI izmed svojih članov za dobo pet let. Nadzorni odbor šteje 3 člane. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov PKI.

Častno razsodišče

30. člen
Člane častnega razsodišča voli občni zbor PKI . Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

31. člen
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno spremljanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij vklubu,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu kluba.

32. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
- opomin
- javni opomin
- izključitev.

V kolikor se član ne strinja s sklepom častnega razsodišča, se lahko pritoži na občnem zboru kot drugostopenjskem organu. Častno razsodišče vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

33. člen
V primeru podaje odstopne izjave ali izključitve člana organa PKI se izvedejo nadomestne volitve pri naslednjem sklicu občnega zbora. Izvoljeni na nadomestnih volitvah opravlja funkcijo do naslednjih rednih volitev.

VI. FINANČNA IN MATERIALNA SREDSTVA PKI

34. člen
Dohodki PKI so:
- članarine,
- sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
- sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,
- darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,
- dohodki iz pridobitne dejavnosti,
- iz drugih virov v skladu s predpisi.

35. člen 
O uporabi materialnih in finančnih sredstev PKI odloča občni zbor, upravni odbor in pooblaščeni funkcionarji kluba. Finančno materialno poslovanje PKI mora potekati skladno z veljavnimi predpisi. Podatkeo poslovanju lahko dobijo vsi člani PKI in pristojni organi. Poslovanje je javno.

36. člen
Če PKI pri opravljanju svoje dejavnosti oziroma neposrednem opravljanju pridobitne dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

37. člen
PKI razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga pripravi odbor in sprejme občni zbor. Občni zbor vsako leto obravnava in sprejme letno poročilo.

38. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno in materialno poslovanje mora PKI voditi v skladu z računovodskimi standardi zadruštva in s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju. PKI ima svoj transakcijski račun pri eni od poslovnih bank, ki jo določi upravni odbor.


VII. PRIZNANJA IN NAGRADE PKI

39. člen
PKI podeljuje priznanja in nagrade. Vrsto priznanj in nagrad, način podeljevanja in kriterije določa poseben pravilnik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
PKI preneha obstajati:
- po sklepu občnega zbora PKI,
- po samem zakonu,
- s spojitvijo,
- s pripojitvijo,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.
Ob prenehanju PKI je delitev premoženja med člane kluba nična. Po poravnavi vseh obveznosti se neuporabljena proračunska sredstva vrnejo v proračun. Ostalo premoženje pa preide na Dramatično društvo Idrija.

41. člen
Vsi akti PKI morajo biti usklajeni s spremembami statuta PKI ali sprejeti v roku šestih mesecev od sprejema statuta PKI. Upravni odbor PKI lahko izpelje postopek zaščite imena in celostne podobe kluba.

42. člen
Ta statut PKI je sprejel občni zbor PKI dne 21. aprila 2016 in začne veljati takoj, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi, da je v skladu z Zakonom o društvih inpravnim redom RS.

V Idriji, 21. aprila 2016
v.d. predsednika PKI:Polona Ozebek Lampe

Spletno stran poganja Moja Košarica